BRIGHTENING PEOPLES LIVES BRIGHTENING PEOPLES LIVES
carousel footer

 

Galw pob Ysgol Gynradd yng Nghymru

 

Rydym wedi lansio ein rhaglen rhyng-genhedlaeth newydd ar gyfer pob ysgol gynradd ledled Cymru. Mae'n seiliedig ar fisoedd olaf y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn annog ysgolion cynradd i goffau'r Cadoediad ym mis Tachwedd 2018. Wrth i'n helusen ymestyn allan i fwy o bobl hŷn ledled Cymru drwy ei sesiynau canu a gweithgareddau yn ystod y dydd, mae'r prosiect yn annog ysgolion i agor eu drysau i wahodd pobl hŷn yn eu cymunedau i gymryd rhan mewn prosiectau Rhifel Byd Cyntaf. Mae canllawiau a gwybodaeth ar brosiectau ar ein gwefan arbennig a hefyd dwy gadwyn o ganeuon y Rhyfel Byd Cyntaf i ysgolion eu canu fel rhan o'u digwyddiadau arbennig. Mae hefyd yn cynnwys cynhyrchiad newydd 30 munud unigryw Canatata'r Cadoediad a ysgrifennwyd gan blant Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd. Y wefan yw: 

 

www.ourmemories.org.uk

 

Cysyllwch â sefydlydd Goldies Cymru Grenville Jones ii gael mwy o fanylion.

 


NEWYDDION GWYCH I GOLDIES

 Dydd Llun 20 Chwefror - Cronfa Loteri Fawr Cymru yn cyhoeddi grant sylweddol fydd yn gweld sesiynau newydd Goldies Cymru yn ymestyn ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. I weld y datganiad i'r wasg llawn - cliciwch YMA.

Dywedodd Syr Cliff Richard, Llywydd Elusen Goldies: "Rydym wrth ein bodd i dderbyn y grant sylweddol yma gan Gronfa Loteri Fawr Cymru." Ychwanegodd Grenville Jones, sefydlydd Goldien Oldies: "Mae hyn yn tanlinellu'r cynnydd a'r ymroddiad i Goldies Cymru a'n nifer cynyddol o sesiynau canu a gweithgareddau a gynhelir yn ystod y dydd yng Nghymru . Bydd y grant yn galluogi Goldies Cymru i ddatblygu ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru yn y tair blynedd nesaf gyda sesiynau newydd, rhaglenni rhyng-genhedlaeth newydd mewn ysgolion a llawer o ddigwyddiadau arbennig yn cysylltu gyda phobl hŷn agored i niwed".

 -----------------------------------------------------------------  

ARWEINYDD PROSIECT GOLDIES CYMRU YN PARATOI I REDEG HANNER MARATHON CAERDYDD YN 2018

Mae Arweinydd Prosiect Goldies Cymru wedi cofrestru i redeg Hanner Marathon Hanner Caerdydd yn 2018. Dim ond blwyddyn i hyfforddi! Bydd Goldies yn ei chefnogi ar hyd y ffordd ac mae Cheryl Davies, Rheolwr Prosiect Goldies Cymru, yn rhedeg hefyd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 14 Hydref. Gwerthfawrogir eich holl gefnogaeth. Dyma hanner marathon cyntaf erioed Rachel. Ond gydag elusen yn helpu i godi pobl hŷn allan o unigrwydd a gweld manteision gwych yr elusen drosti'i hun, mae Rachel yn gwybod y bydd yn werth yr holl boen. I gofnodi eich cefnogaeth ac i gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving: 

http://www.justgiving.com/Rachel-parry8

 -----------------------------------------------------------------  

Fel rhan o’n Grant Pawb a’i Le tair blynedd newydd gan Gronfa’r Loteri Fawr yng Nghymru, rydym yn awr yn recriwtio aelod newydd rhan-amser o staff..

I gael manylion llawn, cliciwch YMA i weld yr hysbyseb a gyhoeddir yn y wasg leol ar hyn o bryd. Neu cliciwch YMA i lawrlwytho mwy o wybodaeth.  

  ----------------------------------------------------------------- 

 CANU, GWENU A THRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

 Mae ein nifer cynyddol o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynnwys y sesiwn ganu reolaidd bob bore dydd Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Dyma fideo hyfryd i chi ei weld a chwrdd â’r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth iddynt.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/Cardiff%20Library%20Open%20Day%20group%20pic.jpg 

 

DARLLEN POPETH AM ELUSEN CANU A GWENU YNG NGHYMRU

CROESO I WEFAN GOLDIES CYMRU. ELUSEN FECHAN YDYM SY'N GWNEUD GWAHANIAETH MAWR I FYWYDAU CANNOEDD O BOBL AR DRAWS DE CYMRU. SEFYDLWYD EIN HELUSEN YNG NGORLLEWIN LLOEGR 9 MLYNEDD YN ÔL A LANSIWYD GOLDIES CYMRU YN 2011. ERS HYNNY RYDYM WEDI DATBLYGU AR DRAWS DE CYMRU AC MAE GENNYM BELLACH DROS 40 O SESIYNAU GWEITHGAREDD A CHANU YN YSTOD Y DYDD LLE MAE EIN 'GOLDIES' YN CANU A GWENU I GANEUON POBLOGAIDD O'R 50AU AC YMLAEN! OS HOFFECH WYBOD MWY AM EIN HELUSEN, DYMA EIN MANYLION CYSWLLT.

Mae manylon sesiynau ar gael drwy glicio yma mae croeso i bawb a chewch gyfle i gwrdd â'n harweinwyr sesiwn gwych. Ar wahân i ystafelloedd cymunedol a neuaddau eglwys, rydym hefyd yn cynnal nifer o sesiynau gyda Sefydliad Lles Cymdeithasol y Diwydiant Glo ac, mewn partneriaeth gyda Chyngor Dinas Caerdydd, nifer o sesiynau yn ystod y dydd yn eu llyfrgelloedd - pwy ddywedodd fod yn rhaid i chi fod yn dawel mewn llyfrgell? Yn y llun uchod gwelwch y grŵp hapus yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/56%20copy%20small.jpg

Mae Goldies Cymru hefyd yn rhedeg rhaglen ysgolion rhyng-genhedlaeth Ddoe a Heddiw lle anogwn ysgolion i agor eu drysau i bobl hŷn o'u cymunedau i gymryd rhan mewn prosiectau, cyngherddau a digwyddiadau eraill. Os ydych yn ysgol a hoffai gymryd rhan yn ein digwyddiad Ddoe a Heddiw yna cysylltwch ag Emlyn Schiavone - dyma'i gyfeiriad e-bost - emlyn@goldiescymru.org.uk

SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLI I GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cychwyn sesiwn newydd yn eich ardal neu ddod yn WIRFODDOLYDD  Goldies, cliciwch yma am ein tudalen am wirfoddolwyr o bapur newydd Capital Times. Byddai Rachel Parry, ein harweinydd rhaglen, yn falch iawn clywed gennych. Dyma ei chyfeiriad e-bost uniongyrchol - rachel@goldiescymru.org.uk

O'r nifer fawr o luniau ar y wefan yma, byddwch yn gweld sut y daethom i gael ein hadnabod fel yr elusen canu a gwenu. Ni fedrid bod wedi cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

 MAE'R WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DDIGWYDDIADAU GOLDIES AR GAEL YMA

 http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/55%20SMALL%20copy.jpg

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


FIDEO GOLDIES CYMRU YN BOBLOGAIDD IAWN

Diolch i’r Loteri Genedlaethol yng Nghymru a ddewisodd ein Prosiect Pawb a’i le Goldies Cymru i roi sylw iddo mewn fideo hyrwyddo.

Darllenwch fwy


Lansio CANTATA CADOEDIAD Y RHYFEL BYD CYNTAF

Gan mlynedd yn ôl ar 10 Tachwedd 1917, daeth trydedd brwydr Ypres i ben ym mhentref bach Passchendaele yng Ngwlad Belg ac ar fore dydd Gwener 10 Tachwedd 2017, caiff drama newydd unigryw yn coffau diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, a ysgrifennwyd gan blant o Ysgol Gynradd Thornhill, Heol Hir, Caerdydd dan deitl Cantata Cadoediad ei pherfformio am y trocyntaf yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn Nhreganna, Caerdydd.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Dydd Llun 1af y mis (yn cychwyn 5 Chwefror) 2pm – 3pm
Where:
Gwasanaeth Llyfrgell Aberhonddu, Llyfrgell Aberhonddu, Stryd Ship, Aberhonddu, Powys, LD3 9AE
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Yr Ystafell Ysgol, Eglwys y Bedyddwyr Salem, Beryl Road, Y Bari CF62 8DN
With:
Rachel Parry
When:
Ar DDYDD Mercher cyntaf pob mis 12.30pm – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thynant, Heol Tynant, Beddau, Pontypridd, CF38 2DA
With:
GEOFF ASHFORD
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 1.30-2.30pm
Where:
Grove 2, Grove Estate, Trethomas, Bedwas, CF3 8DH
With:
Carol Pegler
When:
BOB YN AIL FIS ar 3ydd dydd Mercher y mis rhwng 2.30 – 3.30pm
Where:
Canolfan Gymunedol Bracla, 1 Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ
With:
Tina Williams
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Kate Haynes
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
3ydd dydd Mercher y mis 12.15-1.15pm
Where:
Llyfrgell Radyr, Heol y Parc, Caerdydd CF15 8DF
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Van Road, CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 2.30-3.30pm
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Clwb Cymdeithasol Gweithwyr, Heol Brighton, Gorseinon, SA4 4BN
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis am 1.30 – 2.30pm
Where:
Clinig Cof – Ysbyty Tri Chwm, Heol y Coleg, Glynebwy NP23 6HA
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Mercher 1af pob mis. 11.00am - 12.00pm - cychwyn 5 Gorffe
Where:
Clwb Gweithwyr Gorseinon, 11 Heol Brighton, Gorseinon, Abertawe, SA4 4BN
With:
Julie Anne-Grey
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 10.00-11.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Leander Bell
When:
Diwethaf dydd Mercher pob mis 12.00 - 1.00pm
Where:
Ael Y Bryn sports and community centre, Aneurin Terrace, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5DR
With:
Carol Pegler
When:
3ydd dydd Mercher pob mis 11.15am – 12.00pm
Where:
Lewis Boys School, Pengam, Hengoed, CF81 8L
With:
Jackie Court
When:
2pm hyd 3pm ar 3ydd dydd Iau bob mis
Where:
Llys Ton, Heol Waunbant, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6DE
With:
Geoff Ashford
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y trydydd dydd Mawrth bob mis 11.15yb - 12.15yp
Where:
Canolfan Ddydd Minehead, 3, Minehead Road, Caerdydd, CF3 5TH
With:
Kate Haynes
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, Abertawe SA6 7AA
With:
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
(Mewn partneriaeth gyda Strictly Cinema)
When:
Cysyltlwch â’r swyddfa i gael mwy o fanylion
Where:
Neuadd y Dref, Stryd Talbot, Maesteg, CF34 9DA
With:
Cheryl Davies
When:
Ar 12 Rhagfyr rhwng 10am-11am
Where:
Llyfrgell Penybont, Canolfan Bywyd Penybont, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH
With:
Cheryl Davies
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Cynllun tai â gwarchod Maesteg, Edmunds Place, Pentwynmawr, NP11 4HH
With:
Carol Pegler
When:
BOB YN AIL DDYDD MERCHER bob mis o 11.30yb - 12.30yb
Where:
Canolfan Gymunedol Glyndŵr, Penarth, CF64 3ND
With:
Amy Hall
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-12:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Leander Bell
When:
Dydd Llun 1af y mis 1.30 - 2.30
Where:
yn y Neuadd Les, Pontiets, Llanelli
With:
Claire Jenkins
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Iau bob mis 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Adnoddau Cymunedol Springfield, Heol Llanarth, Pontllan-fraith, Y Coed Duon, NP12 2LN
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Llun pob mis rhwng 1.30 - 2.30pm
Where:
Canolfan Ddydd Tŷ Nant Ddu, Heol yr Ysbyty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8LE
With:
Carol Pegler
When:
Ar y 1af a’r 3ydd dydd Mawrth bob mis o 11.15am – 12.15pm
Where:
Canolfan Glanyrafon, Rhodfa Glanyrafon, Port Talbot SA13 1PH
With:
Cheryl Davies / Rachel Parry
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y trydydd dydd Mawrth bob mis 1.45yp - 2.45yp (Ariannir gan GAVO - Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent)
Where:
Canolfan Ddydd Brooklands, Heol Brookland, Rhisga, Casnewydd, Gwent NP11 6BH
With:
Jackie Court
When:
3ydd dydd Mercher y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EH
With:
Kate Haynes
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 11am - 12pm
Where:
ŷ Dyffryn Rhodfa Frank Rhydaman SA18 2QE
With:
Emyr Wynne Jones
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Mercher bob mis 11.00yb - 12.00yp
Where:
Canolfan Ddydd Min-y-Mynydd - Eglwys Fan, Hill Street, Rhymni, Tredegar NP22 5JJ
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Mawrth 1af y mis 2.30 - 3.30
Where:
Sefydliad Caerdydd i'r Deillion, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10 1BR
With:
Amy Hall
Cynhelir y sesiwn hon drwy Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis 10.45am – 11.45am
Where:
Canolfan Oedolion Tafarnau Bach, Uned 1 Stad Ddiwydiannol Tafarnau Bach, Tafarnau Bach, Tredegar NP22 3AA
With:
When:
Dydd Gwener olaf y mis, 10.30am – 11.30am
Where:
Ysgol Gynradd Thornhill, Heol Hir, Thornhill, Caerdydd, CF14 9LA
With:
Amy Hall
(Ariannir gan y Loteri Genedlaethol)
When:
CYSYLLTWCH Â'R SWYDDFA I GAEL MWY O DDYDDIADAU
Where:
Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
With:
Julie Anne Grey
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y dydd Mawrth cyntaf ym mis Ebrill o 1.30yp - 2.30yp
Y dydd Mercher cyntaf ym mis Mai o 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Ddydd Trelái, 89, Grand Ave, Caerdydd, De Morgannwg CF5 4LF
With:
Sian Donovan
When:
Dydd Mawrth cyntaf BOB YN AIL mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Yr Ystafell Ddarllen (gyferbyn â Siop y Pentref), Tresimwn, ger Y Bont-faen
With:
Rose Spear
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Tredegar, Gwent
With:
Carol Pegler
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth a dyddiadau
Where:
Neuadd Gymunedol, Ynysybwl, CF37 3HR
With:
Jackie Court
When:
2il ddydd Iau pob mis. 11.:00am-12:00pm
Where:
Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalyfera, 22 Stryd Fasnachol, Ystalyfera, Abertawe, SA9 2HR
With:
Tina Williams
When:
Dydd Iau olaf bob mis – 11:00am-12:00pm
Where:
Neuadd Les Ystradgynlais, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais SA9 1JJ
With:
Tina Williams


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving