carousel footer

 

 Galw pob Ysgol Gynradd yng Nghymru

Rydym wedi lansio ein rhaglen rhyng-genhedlaeth newydd ar gyfer pob ysgol gynradd ledled Cymru. Mae'n seiliedig ar fisoedd olaf y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn annog ysgolion cynradd i goffau'r Cadoediad ym mis Tachwedd 2018. Wrth i'n helusen ymestyn allan i fwy o bobl hŷn ledled Cymru drwy ei sesiynau canu a gweithgareddau yn ystod y dydd, mae'r prosiect yn annog ysgolion i agor eu drysau i wahodd pobl hŷn yn eu cymunedau i gymryd rhan mewn prosiectau Rhifel Byd Cyntaf. Mae canllawiau a gwybodaeth ar brosiectau ar ein gwefan arbennig a hefyd dwy gadwyn o ganeuon y Rhyfel Byd Cyntaf i ysgolion eu canu fel rhan o'u digwyddiadau arbennig. Mae hefyd yn cynnwys cynhyrchiad newydd 30 munud unigryw Canatata'r Cadoediad a ysgrifennwyd gan blant Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd. Y wefan yw: 

 

www.ourmemories.org.uk

 

Cysyllwch â sefydlydd Goldies Cymru Grenville Jones ii gael mwy o fanylion.

 


 

ARWEINYDD PROSIECT GOLDIES CYMRU YN PARATOI I REDEG HANNER MARATHON CAERDYDD YN 2018

Mae Arweinydd Prosiect Goldies Cymru wedi cofrestru i redeg Hanner Marathon Hanner Caerdydd yn 2018. Dim ond blwyddyn i hyfforddi! Bydd Goldies yn ei chefnogi ar hyd y ffordd ac mae Cheryl Davies, Rheolwr Prosiect Goldies Cymru, yn rhedeg hefyd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 7 Hydref. Gwerthfawrogir eich holl gefnogaeth. Dyma hanner marathon cyntaf erioed Rachel. Ond gydag elusen yn helpu i godi pobl hŷn allan o unigrwydd a gweld manteision gwych yr elusen drosti'i hun, mae Rachel yn gwybod y bydd yn werth yr holl boen. I gofnodi eich cefnogaeth ac i gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving: 

http://www.justgiving.com/Rachel-parry8

 

 CANU, GWENU A THRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

 

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/Cardiff%20Library%20Open%20Day%20group%20pic.jpg 

 

DARLLENWCH BOPETH AM YR ELUSEN CANU A GWENU YNG NGHYMRU

Croeso i wefan Goldies Cymru. Elusen fach ydyn ni, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cannoedd o bobl ledled De Cymru. Cafodd ein helusen ei sefydlu yng ngorllewin Lloegr 9 mlynedd yn ôl a lansiwyd Goldies Cymru yn 2011. Ers hynny rydym wedi datblygu ar draws De Cymru ac mae gennym bellach dros 40 o sesiynau gweithgaredd a chanu yn ystod y dydd lle mae ein 'Goldies' yn canu ac yn gwenu i ganeuon poblogaidd y 50au ac ymlaen! Os hoffech wybod mwy am ein elusen, dyma ein manylion cyswllt.

 Mae manylion sesiynau ar gael drwy glicio yma – mae croeso i bawb a byddwch yn cwrdd â'n harweinwyr sesiwn gwych yn y sesiynau. Cynhelir y rhain mewn ystafelloedd cymunedol, neuaddau eglwys, llyfrgelloedd a llawer o safleoedd eraill. Caiff ein sesiynau yng Nghaerdydd a'r cylch eu cefnogi'n hael gan Sefydliad Moondance. Cafodd datblygiad Goldies Cymru hefyd ei gefnogi am y pedair blynedd ddiwethaf gan Loteri Fawr Cymru ac rydym ar hyn o bryd ar ail flwyddyn rhaglen tair blynedd sy'n benodol yn cefnogi ein datblygiad yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, prosiect Pawb a'i Le Loteri Fawr Cymru.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/56%20copy%20small.jpg

 

SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLWCH GYDA GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cychwyn sesiwn newydd yn eich rhan chi o Gymru neu ddod yn WIRFODDOLWR Goldies, byddai Rachel Parry arweinydd y rhaglen wrth ei bodd yn clywed gennych. Dyma'i chyfeiriad e-bost – rachel@goldiescymru.org.uk

O'r holl luniau ar y wefan yma, gwelwch pam y cawn ein galw yr elusen canu a gwenu. Ni fedrid cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

DARLLENWCH Y DIWEDDARAF AM DDIGWYDDIADAU GOLDIES YMA

 http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/55%20SMALL%20copy.jpg

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Enwebu ysgol o Gaerdydd ar gyfer Gwobrau Loteri Genedlaethol 2018

Mae plant o ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn dathlu ar ôl cael eu henwebu fel yr unig ysgol yng Nghymru yng nghategorïau Gwobrau'r Loteri Genedlaethol 2018, sydd newydd eu cyhoeddi.

Darllenwch fwy


SEREN HOLLYWOOD YN RHOI’R GIC GYNTAF I DDECHRAU’R BLEIDLAIS AR WOBRAU’R LOTERI GENEDLAETHOL YNG NGHYMRU

Mae'r seren ffilmiau, Michael Sheen, trwy gicio pêl, yn llythrennol wedi cychwyn y broses bleidleisio ar gyfer y chwe phrosiect penigamp o Gymru sy'n cystadlu am bleidleisiau, wedi iddynt gyrraedd rownd derfynol Gwobrau'r Loteri Genedlaethol - yr ymgyrch flynyddol i chwilio am hoff brosiectau'r cyhoedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae’r seren ffilmiau, Michael Sheen, trwy gicio pêl, yn llythrennol wedi cychwyn y broses bleidleisio ar gyfer y chwe phrosiect penigamp o Gymru sy’n cystadlu am bleidleisiau, wedi iddynt gyrraedd rownd derfynol Gwobrau’r Loteri Genedlaethol - yr ymgyrch flynyddol i chwilio am hoff brosiectau’r cyhoedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Dydd Llun olaf pob mis (heblaw mis Awst, gan ei fod ar Ŵyl Banc)
Where:
Gwasanaeth Llyfrgell Aberhonddu, Llyfrgell Aberhonddu, Stryd Ship, Aberhonddu, Powys, LD3 9AE
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Ar DDYDD Mercher cyntaf pob mis 12.30pm – 1.30pm (DIM SESIYNAU YM MIS GORFFENNAF NA MIS AWST)
Where:
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thynant, Heol Tynant, Beddau, Pontypridd, CF38 2DA
With:
GEOFF ASHFORD
When:
BOB YN AIL FIS ar 3ydd dydd Mercher y mis rhwng 2.30 – 3.30pm
Where:
Canolfan Gymunedol Bracla, 1 Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ
With:
Tina Williams
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm (Noder os gwelwch yn dda: Bydd sesiwn mis Gorffennaf mewn gwirionedd ddydd Gwener 3 Awst i gyd-daro gyda digwyddiad a gynhelir yno)
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Kate Haynes
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
3ydd dydd Mercher y mis 12.15-1.15pm
Where:
Llyfrgell Radur, Heol y Parc, Caerdydd CF15 8DF
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Van Road, CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30 – 11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 2.30-3.30pm
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
Mewn cysylltiad gyda Sgrinio Ffilmiau Cyfeillgar i Dementia
When:
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa
Where:
Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE
With:
When:
Dydd Llun olaf y mis – 1:30pm-2:30pm (Starting April 2018)
Where:
Canolfan ddydd Dinbych-y-pysgod, Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-pysgod, Lôn Nwy, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8AB
With:
Andy Evans
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Clwb Cymdeithasol Gweithwyr, Heol Brighton, Gorseinon, SA4 4BN
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Dydd Cyntaf BOB YN AIL fis rhwng 1.30 - 2.30pm - sesiynau nesaf Awst 2018, Hydref 2018.
Where:
Clinig Cof – Ysbyty Tri Chwm, Heol y Coleg, Glynebwy NP23 6HA
With:
Carol Pegler
When:
I’w gadarnhau
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
Diwethaf dydd Mercher pob mis 12.00 - 1.00pm
Where:
Ael Y Bryn sports and community centre, Aneurin Terrace, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5DR
With:
Carol Pegler
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Emyr Wynne Jones
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, Abertawe SA6 7AA
With:
Laura Martin
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 11am
Where:
Hedyn Mwstard, 17 Stryd y Coleg, LLANBEDR PONT STEFFAN, Ceredigion SA48 7DY
With:
Anne Watkins
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
(Mewn partneriaeth gyda Strictly Cinema)
When:
Cysyltlwch â’r swyddfa i gael mwy o fanylion
Where:
Neuadd y Dref, Stryd Talbot, Maesteg, CF34 9DA
With:
Cheryl Davies
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Cynllun tai â gwarchod Maesteg, Edmunds Place, Pentwynmawr, NP11 4HH
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-12:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Laura Martin
When:
Dydd Llun 1af y mis 1.30 - 2.30
Where:
yn y Neuadd Les, Pontiets, Llanelli
With:
Claire Jenkins
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Iau bob mis 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Adnoddau Cymunedol Springfield, Heol Llanarth, Pontllan-fraith, Y Coed Duon, NP12 2LN
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Llun pob mis rhwng 1.30 - 2.30pm
Where:
Canolfan Ddydd Tŷ Nant Ddu, Heol yr Ysbyty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8LE
With:
Carol Pegler
When:
Ar y 1af a’r 3ydd dydd Mawrth bob mis o 11.15am – 12.15pm
Where:
Canolfan Glanyrafon, Rhodfa Glanyrafon, Port Talbot SA13 1PH
With:
Bill Savage
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 1.45-2.45
Where:
Canolfan Ddydd Brooklands, Heol Brookland, Rhisga, Casnewydd, Gwent NP11 6BH
With:
Jackie Court
When:
3ydd dydd Mercher y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EH
With:
Kate Haynes
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 11am - 12pm
Where:
ŷ Dyffryn Rhodfa Frank Rhydaman SA18 2QE
With:
Emyr Wynne Jones
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Mercher bob mis 11.00yb - 12.00yp
Where:
Canolfan Ddydd Min-y-Mynydd - Eglwys Fan, Hill Street, Rhymni, Tredegar NP22 5JJ
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Mawrth 1af y mis 2.30 - 3.30
Where:
Sefydliad Caerdydd i'r Deillion, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10 1BR
With:
Amy Hall
When:
3ydd dydd Iau y mis 12pm
Where:
Neuadd Carnegie, Heol Evelyn, Sgiwen, Castell Nedd, SA10 6LH
With:
Bill Savage
Cynhelir y sesiwn hon drwy Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis 10.45am – 11.45am
Where:
Canolfan Oedolion Tafarnau Bach, Uned 1 Stad Ddiwydiannol Tafarnau Bach, Tafarnau Bach, Tredegar NP22 3AA
With:
(Ariannir gan y Loteri Genedlaethol)
When:
CYSYLLTWCH Â'R SWYDDFA I GAEL MWY O DDYDDIADAU
Where:
Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
With:
Julie Anne Grey
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y dydd Mawrth cyntaf ym mis Ebrill o 1.30yp - 2.30yp
Y dydd Mercher cyntaf ym mis Mai o 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Ddydd Trelái, 89, Grand Ave, Caerdydd, De Morgannwg CF5 4LF
With:
Sian Donovan
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Tredegar, Gwent
With:
Carol Pegler
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth a dyddiadau
Where:
Neuadd Gymunedol, Ynysybwl, CF37 3HR
With:
Jackie Court
When:
Dydd Iau olaf bob mis – 11:00am-12:00pm
Where:
Neuadd Les Ystradgynlais, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais SA9 1JJ
With:
Laura Martin


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving