carousel footer

Enillwyr Gwobrau Loteri Genedlaethol 2018 – Categori Addysg  

YN DOD YN FUAN – EIN RHAGLEN RHYNG-GENHEDLAETH NEWYDD AR GYFER YSGOLION CYNRADD A GEFNOGIR GAN Y GRONFA TREFTADAETH – CYMRU

www.back2school.org.uk

   

MWY O SESIYNAU GOLDIES LEDLED CYMRU
Darllenwch ein crynodeb diweddaraf gan rai o’n Goldies sy’n mynychu ein sesiynau drwy glicio YMA. 

Bu 2019 yn flwyddyn gyffrous arall o dwf ar gyfer Goldies Cymru. Diolch i gefnogaeth barhaus SEFYDLIAD MOONDANCE a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cyflwynwyd sesiynau canu a gwenu newydd yn ystod y dydd ledled Cymru a Gorllewin Cymru. Rydym hefyd wedi croesawu nifer o Arweinwyr Sesiwn newydd a bu llawer o ddigwyddiadau arbennig a CHANU MAWR! Caiff y sesiynau eu cynnal mewn llawer o wahanol safleoedd a bu nifer gynyddol o sesiynau poblogaidd mewn llyfrgelloedd cymunedol eleni. Rydym yn ymestyn ein partneriaethau gyda llawer o sefydliadau eraill sy'n ymwneud ag oedran yn cynnwys y Gymdeithas Strôc a'r Groes Goch Brydeinig. Mae llawer o sesiynau newydd yn benodol ar gyfer pobl sy'n byw gyda Dementia ac wrth i ni edrych ymlaen at 2020, gobeithiwn y bydd Goldies Cymru yn ymestyn ei waith i Ogledd Cymru.

Fel mae'n sefydlydd Grenville Jones bob amser yn awyddus i ddweud, NID yw Goldies yn ymwneud â chanu corawl, mae'r pwyslais ar achlysuron cymdeithasol lle gall pobl a all fod yn byw yn unig fynd allan a mwynhau cwmni pobl eraill ... ac, wrth gwrs, CANU GYDA'N GILYDD! 

Mae ein harweinwyr sesiwn yn wych am anfon ffotograffau a dyma ychydig i chi eu gweld. Tynnwyd rhai ohonynt mewn digwyddiadau rhyng-genhedlaeth mewn ysgolion ... llawer o GANEUON a llawer o WENAU ... ymestyn allan i gannoedd o bobl ynysig. MAE Goldies yn dda i chi!


 Os hoffech wybod mwy am Goldies Cymru - ble mae'r sesiynau, efallai ddechrau sesiwn yn eich ardal neu ein helpu i gynnal sesiwn Canu a Gwenu cysylltwch â'n Harweinydd Rhaglen - Rachel Parry 07796 714816 E-bost: rachel@goldiescymru.org.uk neu Cheryl Davies 07860 944410 E-bost: cheryl@goldiescymru.org.uk 


CEFNOGI GWAITH GOLDIES CYMRU

Bu dwy astudiaeth academaidd am fudd llesiant ein helusen. Ysgrifennwyd yr adroddiad cyntaf ym mis Awst 2016 gan Paul Marshall ac astudiaeth fwy diweddar gan Katrina Evans ym mis Medi 2018. Mae'r ddau adroddiad ar gael yma:

Paul Marshall – Adroddiad Gwerthuso Goldies Cymru  - Byr

Paul Marshall – Adroddiad Prifysgol Bryste Cymraeg a Saesneg

Katrina Evans – Adroddiad Terfynol Goldies


CANU MAWR - DIGWYDDIADAU ARBENNIG AR GYFER EIN GOLDIES

Rydym yn trefnu llawer o ddigwyddiadau arbennig ar gyfer ein Goldies, gyda'r nesaf ddydd Mercher 9 Hydref yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Bydd cannoedd o bobl hŷn sy'n mynychu ein sesiynau yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru yn mynd i Lanelli am ddiwrnod arbennig, gyda llawer o ganu a gwesteion arbennig fydd yn cynnwys Maer Llanelli a pherfformiad gan 60 o blant o'r Ysgol Gynradd Ganolog, Port Talbot. Tynnwyd y lluniau yma yn ein CANU MAWR diwethaf oedd yn gysylltiedig â rhaglen rhyng-genhedlaeth ysgolion y Rhyfel Byd Cyntaf.. 

 

Rhoddwyd sylw i Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn gwych, ar Ffilm Loteri ITV fis Hydref y llynedd. 

 

ENILLYDD GWOBR LOTERI GENEDLAETHOL 2019 - CATEGORI ADDYSG
CLICIWCH YMA I WELD YR EILIAD Y CERDDODD KATHERINE JENKINS I MEWN I YSGOL GYNRADD THORNHILL, CAERDYDD I DDWEUD WRTHYNT EU BOD WEDI ENNILL GWOBR!  

 RYDYM YN CANU, YN GWENU AC YN TRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.


SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLI I GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn dechrau sesiwn newydd yn eich ardal neu ddod yn WIRFODDOLYDD Goldies, byddai ein harweinydd rhaglen Rachel Parry yn falch iawn clywed gennych. Dyma ei chyfeiriad e-bost uniongyrchol - rachel@goldiescymru.org.uk

O'r llu o luniau ar y wefan, byddwch yn gweld sut daethom i gael ein galw yr elusen canu a gwenu, ni fedrem fod wedi cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

 

 

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Noson Jeif Goldies

Llawer o hwyl a dawnsio yn Noswaith Codi Arian Jeif Goldies Cymru.

Darllenwch fwy


Goldies yn Dysgu Myfyrwyr i Weu

Diwrnod gwych i’r Goldies i gyd yng Ngholeg 6ed Dosbarth ACT ddydd Llun 11 Medi.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Dydd Mawrth olaf 2 - 3
Where:
Cwrt Mytton, Abertyleri
With:
Carol Pegler
When:
3ydd Dydd Iau am 10.30 – 11.30
Where:
Pen y Bont, Abertyleri
With:
Carol Pegler
(Materion Dementia – sesiwn gaeedig)
When:
2il ddydd Iau y mis 11:30-12:30
Where:
Eglwys Bedyddwyr Kensington Aberhonddu Teras Kensington, Aberhonddu, LD3 9AY
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Dydd Mawrth olaf bob mis (yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2019) - 10am-12pm
Where:
Canolfan Gymunedol Baglan, Rhodfa Hawthorne, Baglan, Castell-nedd Port Talbot SA18 2PG
With:
Steve Eldridge
When:
Dydd Iau olaf 3 – 4
Where:
Cartref Gofal Glanbury, Brynmawr
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Llun olaf y mis 12:30pm – 1:30pm
Where:
Capel Dyffryn, Stryd Bedw, Caerau, CF34 0SG
With:
Cheryl Davies
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
2il Ddydd Gwener pob mis - 10.30-11.30
Where:
Hyb Cymunedol Trelai a Caerau, Heol Orllewinol y Bontfaen, Caerdydd CF5 5BQ
With:
Sian Young
When:
DYDD GWENER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb y Tyllgoed Rhodfa Doyle, Caerdydd CF5 3HU
With:
Sian Young
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Sarah Mackerras
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Caerffili, Canolfan Vanguard, Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Heol Fan, Caerffili CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30 – 11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 11.30
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Angela Murray
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
Mewn cysylltiad gyda Sgrinio Ffilmiau Cyfeillgar i Dementia
When:
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa
Where:
Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE
With:
Mae Ysgol Gynradd Gnoll yn cynnal sesiwn Goldies gyda thema’r Rhyfel Byd Cyntaf
When:
8 Tachwedd; 1:30pm – 3:30pm
Where:
Ysgol Gynradd Gnoll, Rhodfa Wellfield, Castell Nedd SA11 1AQ
With:
When:
DYDD LLUN OLAF BOB MIS 11 - 12
Where:
Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Lôn yr Eglwys, Castellnewydd Emlyn SA38 9AM
With:
Claire Thomas
When:
Sesiwn gaeedig
Where:
Plas-y-bryn, Heol Thornhill, Cwmgwili, Cross Hands, SA14 6PT
With:
Angela Murray
When:
Yn ôl cais
Where:
Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Cwmbrân
With:
Carol Pegler
Gellir trefnu cludiant, ffoniwch am fanylion
When:
Trydydd Dydd Mawrth Bob Mis 11-12
Where:
FFERM PARC Y BOCS, Heol Caerfyrddin, Cydweli SA17 5AB
With:
Angela Murray
Caiff y sesiwn hon ei hariannu gan C3SC – Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Murchfield Community Centre, Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ
With:
Maurice Lawrence
When:
AIL DDYDD IAU BOB MIS 2-4
Where:
Neuadd Eglwys Teilo Sant St Florence Parade, Dinbych-y-pysgod SA70 7DT
With:
Cheryl Davies
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Mawrth 1af bob mis (yn dechrau ym mis Gorffennaf 2019) 11am – 12pm
Where:
Calon y Fferi, Heol Caerfyrddin, Glanyfferi, SA17 5TE
With:
Angela Murray
When:
3ydd Dydd Gwener 10.45– 11.45
Where:
Vision House, Victoria, Glynebwy
With:
Carol Pegler
When:
Caiff yn awr ei gynnal ar ddydd Llun 1af y mis (os yw hyn ar Ŵyl Banc, byddwn yn ei symud i’r 2il ddydd Llun) 1.45-2.45
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Richard Keen
When:
Dydd Iau olaf y mis 1:45pm
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Bill Savage
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
ar 3ydd dydd Iau y mis 10.30-11.30am
Where:
11 Heol yr Orsaf, Caerdydd, CF14 5LS
With:
When:
DYDD MERCHER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb Ystum Taf a Gabalfa Heol y Coleg, Caerdydd CF14 2HU
With:
Sian Young
Sesiwn gaeedig
When:
Dydd Gwener olaf bob mis 10:30am-11:30am
Where:
Cartref Gofal Awel Tywi, Heol Bethlehem, Ffairfach, Llandilo SA19 6SY
With:
Diane Leigh
When:
2il ddydd Llun bob mis (yn dechrau 14 Hydref) 11am-12pm
Where:
Willow Court, Pentref Ymddeol Campion Gardens, Llandeilo Ferwallt, SA3 3JB
With:
(Dementia Matters - sesiwn gaeedig)
When:
Bob 8 wythnos - 1:30pm-2:30pm
Where:
Pafiliwn Bowlio Awyr Agored, Rock Park & Spa, Llandrindod, LD1 6AE
With:
When:
2il ddydd Iau y mis rhwng 11am-12pm
Where:
Y Porth, Stryd yr Eglwys, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 4QS
With:
Claire Thomas
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Angela Murray
When:
Dydd Mercher olaf y mis - 1:30-2:30pm
Where:
Canolfan Coleshill, Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT
With:
Steve Eldridge
(sesiwn gaeedig)
When:
Ar 2il a dydd Iau olaf bob mis am 11am
Where:
Tŷ Afallon, 2/4 Heol Felinfail, Llanelli SA15 3JG
With:
Bill Savage
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Llantonian Hall, behind Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
2il ddydd Iau bob mis 11.00am - 12.00pm
Where:
Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bontfaen, CF71 7AH
With:
Rachel Parry
Gwasanaeth bws cyson o Orsaf Bysus Abertawe i’r Ganolfan Ddinesig
When:
AIL DDYDD GWENER BOB MIS - Dydd Gwener 8 Mawrth 2019
Where:
Llawr Daear, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN
With:
Steve Eldridge
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
TRYDYDD DYDD GWENER BOB MIS 10.00-11.00
Where:
Stryd Holly, Pontardawe, Abertawe SA48 4ET
With:
Steve Eldridge
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 11am
Where:
Hedyn Mwstard, 17 Stryd y Coleg, LLANBEDR PONT STEFFAN, Ceredigion SA48 7DY
With:
Jane Morgan
When:
THE FIRST MONDAY OF EACH MONTH - DYDD LLUN CYNTAF BOB MIS 1.30 - 2.30
Where:
Rhodfa Powys, Abertawe SA1 6PH
With:
Steve Eldridge
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Llyfrgell Tredegar, Y Cylch, Tredegar, NP22 3PS
With:
Carol Pegler
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
When:
AIL DYDD MAWRTH BOB MISS 11.00am-12.00pm
Where:
Eglwys St Theodore's, Stryd Fawr, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr CF33 6DR
With:
Cheryl Davies


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving