BRIGHTENING PEOPLES LIVES BRIGHTENING PEOPLES LIVES
carousel footer

 

Galw pob Ysgol Gynradd yng Nghymru

 

Rydym wedi lansio ein rhaglen rhyng-genhedlaeth newydd ar gyfer pob ysgol gynradd ledled Cymru. Mae'n seiliedig ar fisoedd olaf y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn annog ysgolion cynradd i goffau'r Cadoediad ym mis Tachwedd 2018. Wrth i'n helusen ymestyn allan i fwy o bobl hŷn ledled Cymru drwy ei sesiynau canu a gweithgareddau yn ystod y dydd, mae'r prosiect yn annog ysgolion i agor eu drysau i wahodd pobl hŷn yn eu cymunedau i gymryd rhan mewn prosiectau Rhifel Byd Cyntaf. Mae canllawiau a gwybodaeth ar brosiectau ar ein gwefan arbennig a hefyd dwy gadwyn o ganeuon y Rhyfel Byd Cyntaf i ysgolion eu canu fel rhan o'u digwyddiadau arbennig. Mae hefyd yn cynnwys cynhyrchiad newydd 30 munud unigryw Canatata'r Cadoediad a ysgrifennwyd gan blant Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd. Y wefan yw: 

 

www.ourmemories.org.uk

 

Cysyllwch â sefydlydd Goldies Cymru Grenville Jones ii gael mwy o fanylion.

 


 

ARWEINYDD PROSIECT GOLDIES CYMRU YN PARATOI I REDEG HANNER MARATHON CAERDYDD YN 2018

Mae Arweinydd Prosiect Goldies Cymru wedi cofrestru i redeg Hanner Marathon Hanner Caerdydd yn 2018. Dim ond blwyddyn i hyfforddi! Bydd Goldies yn ei chefnogi ar hyd y ffordd ac mae Cheryl Davies, Rheolwr Prosiect Goldies Cymru, yn rhedeg hefyd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 7 Hydref. Gwerthfawrogir eich holl gefnogaeth. Dyma hanner marathon cyntaf erioed Rachel. Ond gydag elusen yn helpu i godi pobl hŷn allan o unigrwydd a gweld manteision gwych yr elusen drosti'i hun, mae Rachel yn gwybod y bydd yn werth yr holl boen. I gofnodi eich cefnogaeth ac i gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving: 

http://www.justgiving.com/Rachel-parry8

 

 CANU, GWENU A THRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

 

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/Cardiff%20Library%20Open%20Day%20group%20pic.jpg 

 

DARLLENWCH BOPETH AM YR ELUSEN CANU A GWENU YNG NGHYMRU

Croeso i wefan Goldies Cymru. Elusen fach ydyn ni, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cannoedd o bobl ledled De Cymru. Cafodd ein helusen ei sefydlu yng ngorllewin Lloegr 9 mlynedd yn ôl a lansiwyd Goldies Cymru yn 2011. Ers hynny rydym wedi datblygu ar draws De Cymru ac mae gennym bellach dros 40 o sesiynau gweithgaredd a chanu yn ystod y dydd lle mae ein 'Goldies' yn canu ac yn gwenu i ganeuon poblogaidd y 50au ac ymlaen! Os hoffech wybod mwy am ein elusen, dyma ein manylion cyswllt.

 Mae manylion sesiynau ar gael drwy glicio yma – mae croeso i bawb a byddwch yn cwrdd â'n harweinwyr sesiwn gwych yn y sesiynau. Cynhelir y rhain mewn ystafelloedd cymunedol, neuaddau eglwys, llyfrgelloedd a llawer o safleoedd eraill. Caiff ein sesiynau yng Nghaerdydd a'r cylch eu cefnogi'n hael gan Sefydliad Moondance. Cafodd datblygiad Goldies Cymru hefyd ei gefnogi am y pedair blynedd ddiwethaf gan Loteri Fawr Cymru ac rydym ar hyn o bryd ar ail flwyddyn rhaglen tair blynedd sy'n benodol yn cefnogi ein datblygiad yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, prosiect Pawb a'i Le Loteri Fawr Cymru.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/56%20copy%20small.jpg

 

SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLWCH GYDA GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cychwyn sesiwn newydd yn eich rhan chi o Gymru neu ddod yn WIRFODDOLWR Goldies, byddai Rachel Parry arweinydd y rhaglen wrth ei bodd yn clywed gennych. Dyma'i chyfeiriad e-bost – rachel@goldiescymru.org.uk

O'r holl luniau ar y wefan yma, gwelwch pam y cawn ein galw yr elusen canu a gwenu. Ni fedrid cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

DARLLENWCH Y DIWEDDARAF AM DDIGWYDDIADAU GOLDIES YMA

 http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/55%20SMALL%20copy.jpg

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Cantata i Gofio'r Cwympedig

Mae disgyblion ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ysgrifennu cynhyrchiad unigryw 30 munud o eiriau a cherddoriaeth i goffau diwedd y Rhyfel Byd Gyntaf.

Darllenwch fwy


Dyma mae Goldies amdano

Dyma mae Goldies amdano! Croeso cynnes a gwên ar lwyth o wynebau.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Aberhonddu – nodwch os gwelwch yn dda y cynhelir y sesiwn nesaf ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin oherwydd gwyliau banc Mai - Dydd Llun 1af y mis (yn cychwyn 5 Chwefror) 2pm – 3pm
Where:
Gwasanaeth Llyfrgell Aberhonddu, Llyfrgell Aberhonddu, Stryd Ship, Aberhonddu, Powys, LD3 9AE
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Ar DDYDD Mercher cyntaf pob mis 12.30pm – 1.30pm (DIM SESIYNAU YM MIS GORFFENNAF NA MIS AWST)
Where:
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thynant, Heol Tynant, Beddau, Pontypridd, CF38 2DA
With:
GEOFF ASHFORD
When:
BOB YN AIL FIS ar 3ydd dydd Mercher y mis rhwng 2.30 – 3.30pm
Where:
Canolfan Gymunedol Bracla, 1 Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ
With:
Tina Williams
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Kate Haynes
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
3ydd dydd Mercher y mis 12.15-1.15pm
Where:
Llyfrgell Radur, Heol y Parc, Caerdydd CF15 8DF
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Van Road, CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Dechrau ar 27 Mawrth ac yna ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 2.30-3.30pm
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
Mewn cysylltiad gyda Sgrinio Ffilmiau Cyfeillgar i Dementia
When:
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa
Where:
Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE
With:
When:
Dydd Llun olaf y mis – 1:30pm-2:30pm (Starting April 2018)
Where:
Canolfan ddydd Dinbych-y-pysgod, Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-pysgod, Lôn Nwy, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8AB
With:
Andy Evans
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Clwb Cymdeithasol Gweithwyr, Heol Brighton, Gorseinon, SA4 4BN
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis am 1.30 – 2.30pm
Where:
Clinig Cof – Ysbyty Tri Chwm, Heol y Coleg, Glynebwy NP23 6HA
With:
Carol Pegler
When:
Sesiwn flasu ar 6 Mehefin am 1.30pm
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
Diwethaf dydd Mercher pob mis 12.00 - 1.00pm
Where:
Ael Y Bryn sports and community centre, Aneurin Terrace, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5DR
With:
Carol Pegler
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Emyr Wynne Jones
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, Abertawe SA6 7AA
With:
Laura Martin
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 11am
Where:
Hedyn Mwstard, 17 Stryd y Coleg, LLANBEDR PONT STEFFAN, Ceredigion SA48 7DY
With:
Anne Watkins
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
(Mewn partneriaeth gyda Strictly Cinema)
When:
Cysyltlwch â’r swyddfa i gael mwy o fanylion
Where:
Neuadd y Dref, Stryd Talbot, Maesteg, CF34 9DA
With:
Cheryl Davies
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Cynllun tai â gwarchod Maesteg, Edmunds Place, Pentwynmawr, NP11 4HH
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-12:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Laura Martin
When:
Dydd Llun 1af y mis 1.30 - 2.30
Where:
yn y Neuadd Les, Pontiets, Llanelli
With:
Claire Jenkins
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Iau bob mis 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Adnoddau Cymunedol Springfield, Heol Llanarth, Pontllan-fraith, Y Coed Duon, NP12 2LN
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Llun pob mis rhwng 1.30 - 2.30pm
Where:
Canolfan Ddydd Tŷ Nant Ddu, Heol yr Ysbyty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8LE
With:
Carol Pegler
When:
Ar y 1af a’r 3ydd dydd Mawrth bob mis o 11.15am – 12.15pm
Where:
Canolfan Glanyrafon, Rhodfa Glanyrafon, Port Talbot SA13 1PH
With:
Cheryl Davies / Rachel Parry
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 1.45-2.45
Where:
Canolfan Ddydd Brooklands, Heol Brookland, Rhisga, Casnewydd, Gwent NP11 6BH
With:
Jackie Court
When:
3ydd dydd Mercher y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EH
With:
Kate Haynes
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 11am - 12pm
Where:
ŷ Dyffryn Rhodfa Frank Rhydaman SA18 2QE
With:
Emyr Wynne Jones
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Mercher bob mis 11.00yb - 12.00yp
Where:
Canolfan Ddydd Min-y-Mynydd - Eglwys Fan, Hill Street, Rhymni, Tredegar NP22 5JJ
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Mawrth 1af y mis 2.30 - 3.30
Where:
Sefydliad Caerdydd i'r Deillion, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10 1BR
With:
Amy Hall
When:
3ydd dydd Iau y mis 12pm
Where:
Neuadd Carnegie, Heol Evelyn, Sgiwen, Castell Nedd, SA10 6LH
With:
Cynhelir y sesiwn hon drwy Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis 10.45am – 11.45am
Where:
Canolfan Oedolion Tafarnau Bach, Uned 1 Stad Ddiwydiannol Tafarnau Bach, Tafarnau Bach, Tredegar NP22 3AA
With:
(Ariannir gan y Loteri Genedlaethol)
When:
CYSYLLTWCH Â'R SWYDDFA I GAEL MWY O DDYDDIADAU
Where:
Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
With:
Julie Anne Grey
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y dydd Mawrth cyntaf ym mis Ebrill o 1.30yp - 2.30yp
Y dydd Mercher cyntaf ym mis Mai o 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Ddydd Trelái, 89, Grand Ave, Caerdydd, De Morgannwg CF5 4LF
With:
Sian Donovan
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Tredegar, Gwent
With:
Carol Pegler
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth a dyddiadau
Where:
Neuadd Gymunedol, Ynysybwl, CF37 3HR
With:
Jackie Court
When:
2il ddydd Iau pob mis. 11.:00am-12:00pm
Where:
Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalyfera, 22 Stryd Fasnachol, Ystalyfera, Abertawe, SA9 2HR
With:
When:
Dydd Iau olaf bob mis – 11:00am-12:00pm
Where:
Neuadd Les Ystradgynlais, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais SA9 1JJ
With:
Laura Martin


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving