carousel footer

Enillwyr Gwobrau Loteri Genedlaethol 2018 – Categori Addysg 

 

CARU GOLDIES!

Darllenwch ein sylwadau diweddaraf gan rai o’r Goldies sy’n mynychu ein sesiynau drwy glicio YMA


Bydd 2019 yn flwyddyn gyffrous arall ar gyfer Goldies Cymru ar draws Cymru. Wyddech chi ein bod yn awr yn cyflwyno sesiynau canu a gwenu hwyliog yn ystod y dydd mewn llawer o Lyfrgelloedd – dyma’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd ym mis Chwefror gyda’r manylion. Mae ein harweinwyr sesiwn yn wych am anfon lluniau a dyma ychydig i chi eu gweld, tynnwyd rhai ohonynt mewn digwyddiadau rhyng-genhedlaeth mewn ysgolion ... llawer o GANEUON a llawer o WENAU ... ymestyn allan i gannoedd o bobl ynysig. MAE Goldies yn dda i chi! Mae dwy astudiaeth academaidd am fuddion llesiant ein helusen. Ysgrifennwyd ein hadroddiad cyntaf ym mis Awst 2016 gan Paul Marshall ac astudiaeth fwy diweddar ym mis Medi 2018. Mae’r ddau adroddiad ar gael yma:

Paul Marshall – Adroddiad Gwerthuso Goldies Cymru  - Byr

Paul Marshall – Adroddiad Prifysgol Bryste Cymraeg a Saesneg

Katrina Evans – Adroddiad Terfynol Goldies

 


 Amser gwych am barti - diolch i Moondance!

Mae Partïon Nadolig Goldies Cymru ar eu hanterth ar draws De Cymru. Croesawyd gwestai arbennig iawn yn y parti yn Llyfrgell Rhydypennau yng Nghaerdydd ddydd Iau 13 Rhagfyr. Mae Sefydliad Moondance yn gefnogwr gwych i Goldies Cymru ac roeddem wrth ein bodd y gallodd Diane Briere de L'Isle ddod draw i'r sesiwn. Mae'r gyfres lluniau yn dangos yr amser gwych a gafodd pawb. Mae mwy o luniau a fideos ar gael YMA. Yn y llun cyntaf mae Diane yn gwisgo ei chyrn carw ac, unwaith eto estynnwn ein diolch i Sefydliad Moondance am bopeth a wnânt i ddod â Caneuon a Gwenau i gynifer o bobl hŷn.


Os hoffech wybod mwy am Goldies Cymru – ble mae’r sesiynau, efallai gychwyn sesiwn yn eich ardal chi, neu’n helpu i redeg sesiwn Canu a Gwenu cysylltwch un ai â’n Harweinydd Rhaglen - Rachel Parry 07796 714816 E-bost: rachel@goldiescymru.org.uk neu Cheryl Davies 07860 944410 E-bost: 

cheryl@goldiescymru.org.uk


 

DIWRNOD MAS GWYCH I'R GOLDIES!

Aeth cannoedd o 'Goldies' i Bort Talbot a Theatr y Dywysoges Frenhinol ddydd Mawrth 6 Tachwedd ar gyfer ein Diwrnod Goldies arbennig iawn gyda thema'r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y diwrnod yn bosibl oherwydd cefnogaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a'r Gronfa Treftadaeth. Roedd yn ddiwrnod o ganeuon a gwenau gyda'n harweinwyr sesiwn Goldies Cymru dan arweiniad Rachel Parry ar y llwyfan yn arwain y canu, y Nosweithiau Ukelele a phlant gwych yr Ysgol Gynradd Ganolog ar y llwyfan yn y bore yn canu caneuon ac adrodd cerddi o 100 mlynedd yn ôl.

Cafodd pawb wledd o berfformiad 45-munud o'r Armistice Cantata ar y llwyfan yn y prynhawn. Hwn wrth gwrs yw prosiect Goldies a enillodd y Categori Addysg yng Ngwobrau Loteri Genedlaethol 2018 i ddisgyblion Ysgol Gynradd Thornhill.

Diwrnod cofiadwy arall ar gyfer Goldies Cymru a diolch yn fawr iawn i bawb yn cynnwys y tîm yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ynghyd â phawb arall a gyfrannodd at ddiwrnod arbennig iawn fel y gwelwch o'r lluniau a dynnwyd gan Bill Savage.

 

Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn wych, yn derbyn ymweliad annisgwyl! 

Gwelwyd Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn wych, ar Ffilm Loteri ITV a lansiwyd ddydd Iau 25 Hydref.

Dyma’ch cyfle i’w gweld ar YouTubeCliciwch YMA i ddarllen mwy ...


ELUSEN GOLDIES YN ENNILL Y PROSIECT ADDYSGOL GORAU YNG NGWOBRAU LOTERI GENEDLAETHOL 2018

 

Cliciwch yma i edrych ar y foment yr ymwelodd Katherine Jenkins ag Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd i ddweud wrthynt eu bod wedi ennill y Wobr!

----------

Dydd Iau, 13 Medi 2018 - Cyflwynodd y plant gwych o Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd, berfformiad arbennig o'r Armistice Cantata ddydd Mecher 12 Medi ar gyfer rhieni a'r bobl hŷn sy'n mynychu ein sesyniau Goldies lleol. Mae hyn yn rhan o'n prosiect ysgolion rhyng-genhedlaeth Rhyfel Byd Cyntaf a enwebwyd eleni ar gyfer rownd derfynol Categori Addysgol Gwobrau Loteri Genedlaethol 2018. Fel y gwelwch roedd ymwelydd annisgwyl - yr hyfryd Katherine Jenkins a gyflwynod y Wobr i Grenville Jones!

Cliciwch YMA i ddarllen y datganiad i'r wasg yn cyhoeddi'r Wobr. 

Edrychwch! Dydd Mercher 26 Medi ar BBC1 - The National Lottery Awards Show

www.ourmemories.org.uk 

Cysyllwch â sefydlydd Goldies Cymru Grenville Jones ii gael mwy o fanylion.

 


 

ARWEINYDD PROSIECT GOLDIES CYMRU YN PARATOI I REDEG HANNER MARATHON CAERDYDD YN 2018

Mae Arweinydd Prosiect Goldies Cymru wedi cofrestru i redeg Hanner Marathon Hanner Caerdydd yn 2018. Dim ond blwyddyn i hyfforddi! Bydd Goldies yn ei chefnogi ar hyd y ffordd ac mae Cheryl Davies, Rheolwr Prosiect Goldies Cymru, yn rhedeg hefyd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 7 Hydref. Gwerthfawrogir eich holl gefnogaeth. Dyma hanner marathon cyntaf erioed Rachel. Ond gydag elusen yn helpu i godi pobl hŷn allan o unigrwydd a gweld manteision gwych yr elusen drosti'i hun, mae Rachel yn gwybod y bydd yn werth yr holl boen. I gofnodi eich cefnogaeth ac i gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving: 

http://www.justgiving.com/Rachel-parry8


Dyddiad i’ch Dyddiadur – Dydd Mawrth 6 Tachwedd

Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot

CANU MAWR 2018 gyda Goldies o bob rhan o’r De Orllewin – caneuon gan ysgolion cynradd lleol a pherfformiad arbennig o’r Armistice Cantata gwobrwyol gan Ysgol Gynradd Thornhill MYNEDIAD AM DDIM o 10.30AM-3.00PM. Canu a Gwenu gyda Goldies Cymru.


  

 CANU, GWENU A THRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

 

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/Cardiff%20Library%20Open%20Day%20group%20pic.jpg 

 

DARLLENWCH BOPETH AM YR ELUSEN CANU A GWENU YNG NGHYMRU

Croeso i wefan Goldies Cymru. Elusen fach ydyn ni, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cannoedd o bobl ledled De Cymru. Cafodd ein helusen ei sefydlu yng ngorllewin Lloegr 9 mlynedd yn ôl a lansiwyd Goldies Cymru yn 2011. Ers hynny rydym wedi datblygu ar draws De Cymru ac mae gennym bellach dros 40 o sesiynau gweithgaredd a chanu yn ystod y dydd lle mae ein 'Goldies' yn canu ac yn gwenu i ganeuon poblogaidd y 50au ac ymlaen! Os hoffech wybod mwy am ein elusen, dyma ein manylion cyswllt.

 Mae manylion sesiynau ar gael drwy glicio yma – mae croeso i bawb a byddwch yn cwrdd â'n harweinwyr sesiwn gwych yn y sesiynau. Cynhelir y rhain mewn ystafelloedd cymunedol, neuaddau eglwys, llyfrgelloedd a llawer o safleoedd eraill. Caiff ein sesiynau yng Nghaerdydd a'r cylch eu cefnogi'n hael gan Sefydliad Moondance. Cafodd datblygiad Goldies Cymru hefyd ei gefnogi am y pedair blynedd ddiwethaf gan Loteri Fawr Cymru ac rydym ar hyn o bryd ar ail flwyddyn rhaglen tair blynedd sy'n benodol yn cefnogi ein datblygiad yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, prosiect Pawb a'i Le Loteri Fawr Cymru.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/56%20copy%20small.jpg

 

SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLWCH GYDA GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cychwyn sesiwn newydd yn eich rhan chi o Gymru neu ddod yn WIRFODDOLWR Goldies, byddai Rachel Parry arweinydd y rhaglen wrth ei bodd yn clywed gennych. Dyma'i chyfeiriad e-bost – rachel@goldiescymru.org.uk

O'r holl luniau ar y wefan yma, gwelwch pam y cawn ein galw yr elusen canu a gwenu. Ni fedrid cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

DARLLENWCH Y DIWEDDARAF AM DDIGWYDDIADAU GOLDIES YMA

 http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/55%20SMALL%20copy.jpg

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Bore arbennig diolch i’r Loteri Iechyd ac Ymddiriedolaeth Iechyd Pobl

Goldies Rhiwbeina yn mwynhau bore arbennig

Darllenwch fwy


Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru

Llawer iawn o ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am sicrhau fod Goldies Cymru yn cymryd rhan yng Ngŵyl Bod yn Greadigol y mis hwn.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


(Materion Dementia – sesiwn gaeedig)
When:
2il ddydd Iau y mis 11:30-12:30
Where:
Eglwys Bedyddwyr Kensington Aberhonddu Teras Kensington, Aberhonddu, LD3 9AY
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Dydd Mawrth olaf bob mis (yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2019) - 10am-12pm
Where:
Canolfan Gymunedol Baglan, Rhodfa Hawthorne, Baglan, Castell-nedd Port Talbot SA18 2PG
With:
Steve Eldridge
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
2il Ddydd Gwener pob mis - 10.30-11.30
Where:
Hyb Cymunedol Trelai a Caerau, Heol Orllewinol y Bontfaen, Caerdydd CF5 5BQ
With:
Sian Young
When:
DYDD GWENER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb y Tyllgoed Rhodfa Doyle, Caerdydd CF5 3HU
With:
Sian Young
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Sarah Mackerras
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Van Road, CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30 – 11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 11.30
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Angela Murray
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
Mewn cysylltiad gyda Sgrinio Ffilmiau Cyfeillgar i Dementia
When:
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa
Where:
Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE
With:
Mae Ysgol Gynradd Gnoll yn cynnal sesiwn Goldies gyda thema’r Rhyfel Byd Cyntaf
When:
8 Tachwedd; 1:30pm – 3:30pm
Where:
Ysgol Gynradd Gnoll, Rhodfa Wellfield, Castell Nedd SA11 1AQ
With:
When:
DYDD LLUN OLAF BOB MIS 11 - 12
Where:
Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Lôn yr Eglwys, Castellnewydd Emlyn SA38 9AM
With:
Claire Thomas
Gellir trefnu cludiant, ffoniwch am fanylion
When:
Trydydd Dydd Mawrth Bob Mis 11-12
Where:
FFERM PARC Y BOCS, Heol Caerfyrddin, Cydweli SA17 5AB
With:
Angela Murray
Caiff y sesiwn hon ei hariannu gan C3SC – Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Murchfield Community Centre, Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ
With:
Maurice Lawrence
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
When:
Caiff yn awr ei gynnal ar ddydd Llun 1af y mis (os yw hyn ar Ŵyl Banc, byddwn yn ei symud i’r 2il ddydd Llun) 1.45-2.45
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Richard Keen
When:
Dydd Iau olaf y mis 1:45pm
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Bill Savage
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
ar 3ydd dydd Iau y mis 10.30-11.30am
Where:
11 Heol yr Orsaf, Caerdydd, CF14 5LS
With:
When:
DYDD MERCHER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb Ystum Taf a Gabalfa Heol y Coleg, Caerdydd CF14 2HU
With:
Sian Young
(Dementia Matters - sesiwn gaeedig)
When:
Bob 8 wythnos - 1:30pm-2:30pm
Where:
Pafiliwn Bowlio Awyr Agored, Rock Park & Spa, Llandrindod, LD1 6AE
With:
When:
2il ddydd Iau y mis rhwng 11am-12pm
Where:
Y Porth, Stryd yr Eglwys, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 4QS
With:
Claire Thomas
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Angela Murray
When:
Dydd Mercher olaf y mis - 1:30-2:30pm
Where:
Canolfan Coleshill, Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT
With:
Steve Eldridge
(sesiwn gaeedig)
When:
Ar 2il a dydd Iau olaf bob mis am 11am
Where:
Tŷ Afallon, 2/4 Heol Felinfail, Llanelli SA15 3JG
With:
Bill Savage
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Llantonian Hall, behind Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
2il ddydd Iau bob mis 11.00am - 12.00pm
Where:
Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bontfaen, CF71 7AH
With:
Rachel Parry
Gwasanaeth bws cyson o Orsaf Bysus Abertawe i’r Ganolfan Ddinesig
When:
AIL DDYDD GWENER BOB MIS - Dydd Gwener 8 Mawrth 2019
Where:
Llawr Daear, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN
With:
Steve Eldridge
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
TRYDYDD DYDD GWENER BOB MIS 10.00-11.00
Where:
Stryd Holly, Pontardawe, Abertawe SA48 4ET
With:
Steve Eldridge
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 11am
Where:
Hedyn Mwstard, 17 Stryd y Coleg, LLANBEDR PONT STEFFAN, Ceredigion SA48 7DY
With:
Jane Morgan
When:
THE FIRST MONDAY OF EACH MONTH - DYDD LLUN CYNTAF BOB MIS 1.30 - 2.30
Where:
Rhodfa Powys, Abertawe SA1 6PH
With:
Steve Eldridge
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Cynllun tai â gwarchod Maesteg, Edmunds Place, Pentwynmawr, NP11 4HH
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-12:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Naomi Bishop
When:
Dydd Llun 1af y mis 1.30 - 2.30
Where:
yn y Neuadd Les, Pontiets, Llanelli
With:
Claire Jenkins
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Iau bob mis 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Adnoddau Cymunedol Springfield, Heol Llanarth, Pontllan-fraith, Y Coed Duon, NP12 2LN
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Llun pob mis rhwng 1.30 - 2.30pm
Where:
Canolfan Ddydd Tŷ Nant Ddu, Heol yr Ysbyty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8LE
With:
Carol Pegler
Bydd gan y sesiwn Goldies yma fformat ychydig yn wahanol gan y byddwn yn cynnal sesiynau Canu a Gwenu bob mis, ond bob yn ail fis bydd “adloniant” ychwanegol a drefnir gan Bafiliwn Porthcawl (trefnir y ddwy gyntaf gan Live Music Now).
When:
Yn lansio ar 20 Mai 2019 – yna ddydd Llun olaf bob mis 1pm-2pm
Where:
Pafiliwn y Grand, Yr Esplanad, Porthcawl, CF36 3YW
With:
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 1.45-2.45
Where:
Canolfan Ddydd Brooklands, Heol Brookland, Rhisga, Casnewydd, Gwent NP11 6BH
With:
Carol Pegler
When:
3ydd dydd Mercher y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EH
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 11am - 12pm
Where:
ŷ Dyffryn Rhodfa Frank Rhydaman SA18 2QE
With:
Richard Keen
When:
Diwethaf dydd Mercher pob mis 12.00 - 1.00pm
Where:
Ael Y Bryn sports and community centre, Aneurin Terrace, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5DR
With:
Carol Pegler
When:
6.00pm-7.00pm - Ac ar DDYDD IAU CYNTAF bob mis
Where:
Llyfrgell Penylan - Canolfan Gymunedol Penylan, Heol Penylan, Penylan, Caerdydd, CF23 5HW
With:
Amruta Garud
When:
3ydd dydd Iau y mis 12pm
Where:
Neuadd Carnegie, Heol Evelyn, Sgiwen, Castell Nedd, SA10 6LH
With:
Bill Savage
Cynhelir y sesiwn hon drwy Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis 10.45am – 11.45am
Where:
Canolfan Oedolion Tafarnau Bach, Uned 1 Stad Ddiwydiannol Tafarnau Bach, Tafarnau Bach, Tredegar NP22 3AA
With:


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving