carousel footer

Mae SIOE DEITHIO Canu a Gwenu Goldies yn mynd o gwmpas NAWR!

 CLICIWCH YMA i weld ein taflen ar gyfer dyddiadau yn Hwlffordd, Caerfyrddin, Porthcawl, Aberhonddu ac Abertawe 


Os hoffech wybod mwy am Goldies Cymru – ble mae’r sesiynau, efallai gychwyn sesiwn yn eich ardal chi, neu’n helpu i redeg sesiwn Canu a Gwenu cysylltwch un ai â’n Harweinydd Rhaglen - Rachel Parry 07796 714816 E-bost: rachel@goldiescymru.org.uk neu Cheryl Davies 07860 944410 E-bost: 

cheryl@goldiescymru.org.uk


 

DIWRNOD MAS GWYCH I'R GOLDIES!

Aeth cannoedd o 'Goldies' i Bort Talbot a Theatr y Dywysoges Frenhinol ddydd Mawrth 6 Tachwedd ar gyfer ein Diwrnod Goldies arbennig iawn gyda thema'r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y diwrnod yn bosibl oherwydd cefnogaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a'r Gronfa Treftadaeth. Roedd yn ddiwrnod o ganeuon a gwenau gyda'n harweinwyr sesiwn Goldies Cymru dan arweiniad Rachel Parry ar y llwyfan yn arwain y canu, y Nosweithiau Ukelele a phlant gwych yr Ysgol Gynradd Ganolog ar y llwyfan yn y bore yn canu caneuon ac adrodd cerddi o 100 mlynedd yn ôl.

Cafodd pawb wledd o berfformiad 45-munud o'r Armistice Cantata ar y llwyfan yn y prynhawn. Hwn wrth gwrs yw prosiect Goldies a enillodd y Categori Addysg yng Ngwobrau Loteri Genedlaethol 2018 i ddisgyblion Ysgol Gynradd Thornhill.

Diwrnod cofiadwy arall ar gyfer Goldies Cymru a diolch yn fawr iawn i bawb yn cynnwys y tîm yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ynghyd â phawb arall a gyfrannodd at ddiwrnod arbennig iawn fel y gwelwch o'r lluniau a dynnwyd gan Bill Savage.

 

Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn wych, yn derbyn ymweliad annisgwyl! 

Gwelwyd Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn wych, ar Ffilm Loteri ITV a lansiwyd ddydd Iau 25 Hydref.

Dyma’ch cyfle i’w gweld ar YouTubeCliciwch YMA i ddarllen mwy ...


ELUSEN GOLDIES YN ENNILL Y PROSIECT ADDYSGOL GORAU YNG NGWOBRAU LOTERI GENEDLAETHOL 2018

 

Cliciwch yma i edrych ar y foment yr ymwelodd Katherine Jenkins ag Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd i ddweud wrthynt eu bod wedi ennill y Wobr!

----------

Dydd Iau, 13 Medi 2018 - Cyflwynodd y plant gwych o Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd, berfformiad arbennig o'r Armistice Cantata ddydd Mecher 12 Medi ar gyfer rhieni a'r bobl hŷn sy'n mynychu ein sesyniau Goldies lleol. Mae hyn yn rhan o'n prosiect ysgolion rhyng-genhedlaeth Rhyfel Byd Cyntaf a enwebwyd eleni ar gyfer rownd derfynol Categori Addysgol Gwobrau Loteri Genedlaethol 2018. Fel y gwelwch roedd ymwelydd annisgwyl - yr hyfryd Katherine Jenkins a gyflwynod y Wobr i Grenville Jones!

Cliciwch YMA i ddarllen y datganiad i'r wasg yn cyhoeddi'r Wobr. 

Edrychwch! Dydd Mercher 26 Medi ar BBC1 - The National Lottery Awards Show

www.ourmemories.org.uk 

Cysyllwch â sefydlydd Goldies Cymru Grenville Jones ii gael mwy o fanylion.

 


 

ARWEINYDD PROSIECT GOLDIES CYMRU YN PARATOI I REDEG HANNER MARATHON CAERDYDD YN 2018

Mae Arweinydd Prosiect Goldies Cymru wedi cofrestru i redeg Hanner Marathon Hanner Caerdydd yn 2018. Dim ond blwyddyn i hyfforddi! Bydd Goldies yn ei chefnogi ar hyd y ffordd ac mae Cheryl Davies, Rheolwr Prosiect Goldies Cymru, yn rhedeg hefyd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 7 Hydref. Gwerthfawrogir eich holl gefnogaeth. Dyma hanner marathon cyntaf erioed Rachel. Ond gydag elusen yn helpu i godi pobl hŷn allan o unigrwydd a gweld manteision gwych yr elusen drosti'i hun, mae Rachel yn gwybod y bydd yn werth yr holl boen. I gofnodi eich cefnogaeth ac i gyfrannu, ewch i'r dudalen Just Giving: 

http://www.justgiving.com/Rachel-parry8


Dyddiad i’ch Dyddiadur – Dydd Mawrth 6 Tachwedd

Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot

CANU MAWR 2018 gyda Goldies o bob rhan o’r De Orllewin – caneuon gan ysgolion cynradd lleol a pherfformiad arbennig o’r Armistice Cantata gwobrwyol gan Ysgol Gynradd Thornhill MYNEDIAD AM DDIM o 10.30AM-3.00PM. Canu a Gwenu gyda Goldies Cymru.


  

 CANU, GWENU A THRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

 

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/Cardiff%20Library%20Open%20Day%20group%20pic.jpg 

 

DARLLENWCH BOPETH AM YR ELUSEN CANU A GWENU YNG NGHYMRU

Croeso i wefan Goldies Cymru. Elusen fach ydyn ni, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cannoedd o bobl ledled De Cymru. Cafodd ein helusen ei sefydlu yng ngorllewin Lloegr 9 mlynedd yn ôl a lansiwyd Goldies Cymru yn 2011. Ers hynny rydym wedi datblygu ar draws De Cymru ac mae gennym bellach dros 40 o sesiynau gweithgaredd a chanu yn ystod y dydd lle mae ein 'Goldies' yn canu ac yn gwenu i ganeuon poblogaidd y 50au ac ymlaen! Os hoffech wybod mwy am ein elusen, dyma ein manylion cyswllt.

 Mae manylion sesiynau ar gael drwy glicio yma – mae croeso i bawb a byddwch yn cwrdd â'n harweinwyr sesiwn gwych yn y sesiynau. Cynhelir y rhain mewn ystafelloedd cymunedol, neuaddau eglwys, llyfrgelloedd a llawer o safleoedd eraill. Caiff ein sesiynau yng Nghaerdydd a'r cylch eu cefnogi'n hael gan Sefydliad Moondance. Cafodd datblygiad Goldies Cymru hefyd ei gefnogi am y pedair blynedd ddiwethaf gan Loteri Fawr Cymru ac rydym ar hyn o bryd ar ail flwyddyn rhaglen tair blynedd sy'n benodol yn cefnogi ein datblygiad yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, prosiect Pawb a'i Le Loteri Fawr Cymru.

http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/56%20copy%20small.jpg

 

SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLWCH GYDA GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cychwyn sesiwn newydd yn eich rhan chi o Gymru neu ddod yn WIRFODDOLWR Goldies, byddai Rachel Parry arweinydd y rhaglen wrth ei bodd yn clywed gennych. Dyma'i chyfeiriad e-bost – rachel@goldiescymru.org.uk

O'r holl luniau ar y wefan yma, gwelwch pam y cawn ein galw yr elusen canu a gwenu. Ni fedrid cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

DARLLENWCH Y DIWEDDARAF AM DDIGWYDDIADAU GOLDIES YMA

 http://www.goldiescymru.org.uk/assets/UPLOADS/content-images/55%20SMALL%20copy.jpg

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Goldies Pontardawe yn derbyn ymweliad gan Tesco

Yn sesiwn Nadolig Goldies ym Mhontardawel, daeth Cydlynydd Cymunedol Tesco draw i roi anrhegiion i’n Goldies a gyfrannwyd gan staff a chwsmeriaid Tesco Pontardawe.

Darllenwch fwy


Canu Nadolig y Llyfrgell Ganolog ac Ysgol Gynradd Tredegarville

Ymunodd Ysgol Gynradd Tredegarville yn ein sesiwn Nadolig yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd yn ddiweddar.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Dydd Llun olaf pob mis (heblaw mis Awst, gan ei fod ar Ŵyl Banc)
Where:
Gwasanaeth Llyfrgell Aberhonddu, Llyfrgell Aberhonddu, Stryd Ship, Aberhonddu, Powys, LD3 9AE
With:
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Ar DDYDD Mercher cyntaf pob mis 12.30pm – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thynant, Heol Tynant, Beddau, Pontypridd, CF38 2DA
With:
GEOFF ASHFORD
When:
BOB YN AIL FIS ar 3ydd dydd Mercher y mis rhwng 2.30 – 3.30pm
Where:
Canolfan Gymunedol Bracla, 1 Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ
With:
Tina Williams
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm (Noder os gwelwch yn dda: Bydd sesiwn mis Gorffennaf mewn gwirionedd ddydd Gwener 3 Awst i gyd-daro gyda digwyddiad a gynhelir yno)
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Kate Haynes
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-11.30am
Where:
Llyfrgell Rhydypennau, Heol Llandennis, Caerdydd, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Van Road, CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30 – 11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
2il ddydd Llun y mis rhwng 2.30-3.30pm
Where:
Cartref Cynnes Heol Llansteffan Treioan Caerfyrddin SA31 3NQ
With:
Emyr Wynne Jones
When:
Bob dydd Llun 1af - 1:00pm-2:00pm
Where:
Canolfan Gymunedol Westward, Llangewydd Road, CF31 4JR
With:
Tina Williams
Mewn cysylltiad gyda Sgrinio Ffilmiau Cyfeillgar i Dementia
When:
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa
Where:
Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE
With:
Mae Ysgol Gynradd Gnoll yn cynnal sesiwn Goldies gyda thema’r Rhyfel Byd Cyntaf
When:
8 Tachwedd; 1:30pm – 3:30pm
Where:
Ysgol Gynradd Gnoll, Rhodfa Wellfield, Castell Nedd SA11 1AQ
With:
When:
ar ddydd LLUN cyntaf pob mis rhwng 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Cyntaf BOB YN AIL fis rhwng 1.30 - 2.30pm - sesiynau nesaf Awst 2018, Hydref 2018.
Where:
Clinig Cof – Ysbyty Tri Chwm, Heol y Coleg, Glynebwy NP23 6HA
With:
Carol Pegler
When:
Caiff yn awr ei gynnal ar ddydd Llun 1af y mis (os yw hyn ar Ŵyl Banc, byddwn yn ei symud i’r 2il ddydd Mawrth) 1.45-2.45
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Cheryl Davies
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
Diwethaf dydd Mercher pob mis 12.00 - 1.00pm
Where:
Ael Y Bryn sports and community centre, Aneurin Terrace, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5DR
With:
Carol Pegler
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Emyr Wynne Jones
When:
3ydd dydd Llun y mis 10.40-11.40 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, Abertawe SA6 7AA
With:
Laura Martin
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 11am
Where:
Hedyn Mwstard, 17 Stryd y Coleg, LLANBEDR PONT STEFFAN, Ceredigion SA48 7DY
With:
Jane Morgan
When:
3ydd dydd Mawrth y mis 2.30-3.30
Where:
Llyfrgell Treganna, Treganna, Caerdydd, CF5 1QD
With:
Bethan Harris
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Cynllun tai â gwarchod Maesteg, Edmunds Place, Pentwynmawr, NP11 4HH
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-12:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Laura Martin
When:
Dydd Llun 1af y mis 1.30 - 2.30
Where:
yn y Neuadd Les, Pontiets, Llanelli
With:
Claire Jenkins
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Iau bob mis 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Adnoddau Cymunedol Springfield, Heol Llanarth, Pontllan-fraith, Y Coed Duon, NP12 2LN
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Llun pob mis rhwng 1.30 - 2.30pm
Where:
Canolfan Ddydd Tŷ Nant Ddu, Heol yr Ysbyty, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8LE
With:
Carol Pegler
When:
Ar y 1af a’r 3ydd dydd Mawrth bob mis o 11.15am – 12.15pm
Where:
Canolfan Glanyrafon, Rhodfa Glanyrafon, Port Talbot SA13 1PH
With:
Bill Savage
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 1.45-2.45
Where:
Canolfan Ddydd Brooklands, Heol Brookland, Rhisga, Casnewydd, Gwent NP11 6BH
With:
Jackie Court
When:
3ydd dydd Mercher y mis 10.30-11.30
Where:
Llyfrgell Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EH
With:
Kate Haynes
Cyllidir y sesiwn gan Grant Pawb a’i Le Loteri Fawr Cymru
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis rhwng 11am - 12pm
Where:
ŷ Dyffryn Rhodfa Frank Rhydaman SA18 2QE
With:
Emyr Wynne Jones
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Yr ail ddydd Mercher bob mis 11.00yb - 12.00yp
Where:
Canolfan Ddydd Min-y-Mynydd - Eglwys Fan, Hill Street, Rhymni, Tredegar NP22 5JJ
With:
Carol Pegler
When:
3ydd dydd Iau y mis 12pm
Where:
Neuadd Carnegie, Heol Evelyn, Sgiwen, Castell Nedd, SA10 6LH
With:
Bill Savage
Cynhelir y sesiwn hon drwy Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent
When:
Dydd Llun cyntaf pob mis 10.45am – 11.45am
Where:
Canolfan Oedolion Tafarnau Bach, Uned 1 Stad Ddiwydiannol Tafarnau Bach, Tafarnau Bach, Tredegar NP22 3AA
With:
(Ariannir gan y Loteri Genedlaethol)
When:
CYSYLLTWCH Â'R SWYDDFA I GAEL MWY O DDYDDIADAU
Where:
Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn
With:
Carol Pegler
When:
Trydydd dydd Mawrth y mis 10.00-11.00
Where:
With:
Julie Anne Grey
Defnyddwyr Gwasanaeth Sesiwn Gaeedig Yn Unig
When:
Y dydd Mawrth cyntaf ym mis Ebrill o 1.30yp - 2.30yp
Y dydd Mercher cyntaf ym mis Mai o 1.30yp - 2.30yp
Where:
Canolfan Ddydd Trelái, 89, Grand Ave, Caerdydd, De Morgannwg CF5 4LF
With:
Sian Donovan
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Tredegar, Gwent
With:
Carol Pegler
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth a dyddiadau
Where:
Neuadd Gymunedol, Ynysybwl, CF37 3HR
With:
Jackie Court
When:
Dydd Iau olaf bob mis – 11:00am-12:00pm
Where:
Neuadd Les Ystradgynlais, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais SA9 1JJ
With:
Laura Martin
When:
yn cychwyn ddydd Mercher 12 Rhagfyr - Ail ddydd Mercher pob mis - 10.30-11.30
Where:
Hyb Cymunedol Trelai a Caerau, Heol Orllewinol y Bontfaen, Caerdydd CF5 5BQ
With:
Sian Young


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving