carousel footer

GWYBODAETH BWYSIG - CORONAFEIRWS - Mae Elusen Golden-Oldies / Goldies Cymru wedi canslo pob sesiwn CANU A GWENU ar draws Lloegr a Chymru hyd y gellir rhagweld oherwydd COVID-19. Gofynnwn i chi ddal i gadw golwg ar y wefan ar gyfer manylion pryd y gallwn ail-ddechrau. FODD BYNNAG, YN Y CYFAMSER, RYDYM YMA I CHI OS HOFFECH SGWRS, CHWERTHIN NEU GANU GYDA NI , FFONIWCH NI – GALLWCH FFONIO RACHEL AR 07796 714816 NEU CHERYL AR 07860 944410.

 

Bob dydd Mawrth a dydd Iau am 11am

Ymunwch â Rachel a Cheryl am ein Sesiwn Ganu Ar-lein HWYL. Gallwch edrych ar ein gwefan arbennig www.goldieslive.com neu ar ein YouTube neu dudalen Facebook,  dilynwch y dolenni islaw a chofiwch DANYSGRIFIO/HOFFI a DILYN i gael eich hysbysu am fideos newydd. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych gyda’ch dyddiadau pen-blwydd a’ch hoff ganeuon. Anfonwch e-bost at: info@goldieslive.com 

.                       


ASTUDIAETH NEWYDD AR ELUSEN GOLDIES

Cafodd astudiaeth academaidd newydd ar effaith ei gomisiynu ddiwedd 2019 ac mae’r adroddiad llawn yn awr ar gael (Ebrill 2020). Mae’r astudiaeth yn bosibl oherwydd cefnogaeth Loteri Genedlaethol Cymru a Sefydliad Moondance. Cynhaliwyd nifer o grwpiau ffocws ac mae’r datganiad casgliad yn cynnwys nifer o sylwadau gan y rhai a fynychodd. Dyma un o’u plith: “Mae wedi newid fy mywyd yn llwyr. Mae’n dod â llawenydd a thawelwch i fi. Roeddwn yn ei chael yn anodd ymdopi gyda deall colli fy ngŵr a’i chael yn galed canfod unrhyw hapusrwydd. Mae Goldies yn codi fy hwyliau ac wedi bod o help enfawr i fi.“
I gael gweld yr adroddiad llawn CLICIWCH YMA 

 

 

Fel enillwyr Categori Addysg y Loteri Genedlaethol yn 2018 rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Goldies wedi lansio ei raglen newydd pontio'r cenedlaethau ar gyfer pob ysgol gynradd yng Nghymru a hefyd yn Essex. Mae gwefan newydd: www.back2school.org.uk fydd yn rhoi'r holl wybodaeth rydych ei hangen - llyfrau canllawiau prosiect AM DDIM, yn llawn syniadau ac awgrymiadau ar gyfer eich digwyddiad ysgol pan fyddwch yn gwahodd pobl hŷn o'ch cymuned i ddod "Nôl i'r Ysgol". Mae'r rhaglen newydd yn seiliedig ar rannu atgofion o ddyddiau ysgol yn y dyddiau fu ac wrth cwrs ... mae cadwynni caneuon NEWYDD rhwydd eu canu y gallwch eu lanlwytho am ddim. Mae'r wefan newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac os ydych angen mwy o wybodaeth yna cysylltwch â info@back2school.org.uk

   

MWY O SESIYNAU GOLDIES LEDLED CYMRU
Darllenwch ein crynodeb diweddaraf gan rai o’n Goldies sy’n mynychu ein sesiynau drwy glicio YMA. 

Bu 2019 yn flwyddyn gyffrous arall o dwf ar gyfer Goldies Cymru. Diolch i gefnogaeth barhaus SEFYDLIAD MOONDANCE a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cyflwynwyd sesiynau canu a gwenu newydd yn ystod y dydd ledled Cymru a Gorllewin Cymru. Rydym hefyd wedi croesawu nifer o Arweinwyr Sesiwn newydd a bu llawer o ddigwyddiadau arbennig a CHANU MAWR! Caiff y sesiynau eu cynnal mewn llawer o wahanol safleoedd a bu nifer gynyddol o sesiynau poblogaidd mewn llyfrgelloedd cymunedol eleni. Rydym yn ymestyn ein partneriaethau gyda llawer o sefydliadau eraill sy'n ymwneud ag oedran yn cynnwys y Gymdeithas Strôc a'r Groes Goch Brydeinig. Mae llawer o sesiynau newydd yn benodol ar gyfer pobl sy'n byw gyda Dementia ac wrth i ni edrych ymlaen at 2020, gobeithiwn y bydd Goldies Cymru yn ymestyn ei waith i Ogledd Cymru.

Fel mae'n sefydlydd Grenville Jones bob amser yn awyddus i ddweud, NID yw Goldies yn ymwneud â chanu corawl, mae'r pwyslais ar achlysuron cymdeithasol lle gall pobl a all fod yn byw yn unig fynd allan a mwynhau cwmni pobl eraill ... ac, wrth gwrs, CANU GYDA'N GILYDD! 

Mae ein harweinwyr sesiwn yn wych am anfon ffotograffau a dyma ychydig i chi eu gweld. Tynnwyd rhai ohonynt mewn digwyddiadau rhyng-genhedlaeth mewn ysgolion ... llawer o GANEUON a llawer o WENAU ... ymestyn allan i gannoedd o bobl ynysig. MAE Goldies yn dda i chi!


 Os hoffech wybod mwy am Goldies Cymru - ble mae'r sesiynau, efallai ddechrau sesiwn yn eich ardal neu ein helpu i gynnal sesiwn Canu a Gwenu cysylltwch â'n Harweinydd Rhaglen - Rachel Parry 07796 714816 E-bost: rachel@goldiescymru.org.uk neu Cheryl Davies 07860 944410 E-bost: cheryl@goldiescymru.org.uk 


CEFNOGI GWAITH GOLDIES CYMRU

Bu dwy astudiaeth academaidd am fudd llesiant ein helusen. Ysgrifennwyd yr adroddiad cyntaf ym mis Awst 2016 gan Paul Marshall ac astudiaeth fwy diweddar gan Katrina Evans ym mis Medi 2018. Mae'r ddau adroddiad ar gael yma:

Paul Marshall – Adroddiad Gwerthuso Goldies Cymru  - Byr

Paul Marshall – Adroddiad Prifysgol Bryste Cymraeg a Saesneg

Katrina Evans – Adroddiad Terfynol Goldies


CANU MAWR - DIGWYDDIADAU ARBENNIG AR GYFER EIN GOLDIES

Rydym yn trefnu llawer o ddigwyddiadau arbennig ar gyfer ein Goldies, gyda'r nesaf ddydd Mercher 9 Hydref yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Bydd cannoedd o bobl hŷn sy'n mynychu ein sesiynau yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru yn mynd i Lanelli am ddiwrnod arbennig, gyda llawer o ganu a gwesteion arbennig fydd yn cynnwys Maer Llanelli a pherfformiad gan 60 o blant o'r Ysgol Gynradd Ganolog, Port Talbot. Tynnwyd y lluniau yma yn ein CANU MAWR diwethaf oedd yn gysylltiedig â rhaglen rhyng-genhedlaeth ysgolion y Rhyfel Byd Cyntaf.. 

 

Rhoddwyd sylw i Sue Thomas, ein harweinydd sesiwn gwych, ar Ffilm Loteri ITV fis Hydref y llynedd. 

 

ENILLYDD GWOBR LOTERI GENEDLAETHOL 2019 - CATEGORI ADDYSG
CLICIWCH YMA I WELD YR EILIAD Y CERDDODD KATHERINE JENKINS I MEWN I YSGOL GYNRADD THORNHILL, CAERDYDD I DDWEUD WRTHYNT EU BOD WEDI ENNILL GWOBR!  

 RYDYM YN CANU, YN GWENU AC YN TRYDARU!

@GOLDIESCYMRU   @GOLDIESCHARITY

“Dyma ddiwrnod gorau’r wythnos!”

Mae'r nifer o sesiynau Goldies Cymru ar draws Cymru yn cynyddu drwy'r amser ac yn cynnwys y sesiwn ganu ar foreau Iau yn Llyfrgell Rhydypennau dan arweiniad Sue Thomas. Cliciwch  YMA i weld ein fideo hyfryd i chi weld a chwrdd â'r bobl y mae Goldies yn gwneud cymaint o wahaniaeth.


SESIYNAU NEWYDD - GWIRFODDOLI I GOLDIES

Os hoffech wybod mwy am sesiynau Goldies Cymru - efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn dechrau sesiwn newydd yn eich ardal neu ddod yn WIRFODDOLYDD Goldies, byddai ein harweinydd rhaglen Rachel Parry yn falch iawn clywed gennych. Dyma ei chyfeiriad e-bost uniongyrchol - rachel@goldiescymru.org.uk

O'r llu o luniau ar y wefan, byddwch yn gweld sut daethom i gael ein galw yr elusen canu a gwenu, ni fedrem fod wedi cyflawni hyn heb gefnogaeth Loteri Cymru a Sefydliad Moondance.

 

 

icon:latest news

Newyddion Diweddaraf


Goldies Cymru yn croesawu hwb £12,000 i helpu pobl gyda dementia drwy gerddoriaeth a chanu

Mae elusen Goldies Cymru yn dathlu ar ôl derbyn £12,000 i barhau ei wasanaethau cerddorol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. Bydd yr arian yn galluogi’r elusen, sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, i ymestyn allan drwy Ganeuon a Gwenau ar draws De Cymru ar gyfer pobl sy’n dioddef gyda dementia i gefnogi eu llesiant.

Darllenwch fwy


GoldiesLive themed sessions ahead

Ym mis Mawrth 2020 roedd y cyfnod clo a Covid yn golygu y bu’n rhaid canslo sesiynau Gwenu a Chanu hwyliog Elusen Goldies Cymru. Arferid cynnal y sesiynau yn ystod y dydd.

Darllenwch fwy


icon:latest news

Sesiynau sydd ar y Gweill


When:
Trydydd Ddydd Mawrth Bob Miss 1.30 - 3.30
Where:
Canolfan Gymunedol Hubberston & Hakin, Heol yr Eglwys, Hubberston, Aberdaugleddau, SA73 3PL
With:
Cheryl Davies
When:
TRYDYDD DYDD GWENER BOB MIS 1-2pm
Where:
Maes Mwldan, Heol y Baddondy, Aberteifi, SA43 1JZ
With:
Cheryl Davies
When:
Dydd Mawrth olaf 2 - 3
Where:
Cwrt Mytton, Abertyleri
With:
Carol Pegler
When:
3ydd Dydd Iau am 10.30 – 11.30
Where:
Pen y Bont, Abertyleri
With:
Carol Pegler
(Materion Dementia – sesiwn gaeedig)
When:
2il ddydd Iau y mis 11:30-12:30
Where:
Eglwys Bedyddwyr Kensington Aberhonddu Teras Kensington, Aberhonddu, LD3 9AY
With:
Amy Acton
When:
Dydd Mawrth olaf bob mis (yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2019) - 10am-12pm
Where:
Canolfan Gymunedol Baglan, Rhodfa Hawthorne, Baglan, Castell-nedd Port Talbot SA18 2PG
With:
Steve Eldridge
CLOSED SESSION
When:
DYDD LAU OLAF BOB MIS 11.00am-12.00pm
Where:
Tŷ Rondell, Stryd Maesycwm, Y Barri, CF63 4EH
With:
Rachel Parry
When:
BOB YN AIL DDYDD MAWRTH bob mis o 10.30yb - 11.30yb
Where:
Golau Caredig, Broad Street, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 7AZ
With:
Maurice Lawrence
When:
Dydd Iau olaf bob mis 3-4pm
Where:
Cartref Gofal Glanbury, Brynmawr, Gwent
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Llun olaf y mis 12:30pm – 1:30pm
Where:
Capel Dyffryn, Stryd Bedw, Caerau, CF34 0SG
With:
Cheryl Davies
When:
Y dydd Mercher cyntaf bob mis 10.30yb - 11.30yb
Where:
Canolfan Ddydd Adamsdown, Neuadd Eglwys Sant German, Star Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 0JY
With:
Kate Haynes
SESIWN GAEEDIG
When:
I gael manylion cysylltwch â’r swyddfa
Where:
Clos y Nant, Heol Plasmawr, Tyllgoed, Caerdydd CF5 3JP
With:
Sian Young
When:
DYDD LLUN cyntaf bob mis o 2.00pm-3.00pm
Where:
Eglwys Bedyddwyr Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1PT
With:
Geoff Ashford
SESIWN GAEEDIG
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael manylion
Where:
Cynllun Byw Cymunedol Heol Wheatley
With:
Sian Young
When:
2il Ddydd Gwener pob mis - 10.30-11.30 - NODWCH OS GWELWCH YN DDA: bydd ein sesiwn Nadolig ddydd Gwener 13 Rhagfyr 10.30-11.30
Where:
Hyb Cymunedol Trelai a Caerau, Heol Orllewinol y Bontfaen, Caerdydd CF5 5BQ
With:
Sian Young
When:
DYDD GWENER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb y Tyllgoed Rhodfa Doyle, Caerdydd CF5 3HU
With:
Sian Young
When:
Ar ddydd Gwener olaf pob mis 11.00-12.00pm
Where:
The Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9PN
With:
Sarah Mackerras
When:
4ydd dydd Mawrth y mis 11.30-12.30pm
Where:
Llyfrgell Penylan, Heol Penylan, Caerdydd CF23 5HW
With:
Kate Haynes
When:
BOB dydd Iau rhwng 10.30-12.00
Where:
Park End Church of Wales, Llandennis Road, Rhydypennau, Cardiff, CF23 6EG
With:
Sue Thomas
When:
Yr ail ddydd Llun bob mis 11.00-12.00
Where:
Caerffili, Canolfan Vanguard, Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Heol Fan, Caerffili CF83 1JZ
With:
Carol Pegler
When:
Ar ddydd Mawrth olaf y mis 10.30 – 11.30
Where:
Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Stryd yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW
With:
Rachel Parry
Mae Ysgol Gynradd Gnoll yn cynnal sesiwn Goldies gyda thema’r Rhyfel Byd Cyntaf
When:
8 Tachwedd; 1:30pm – 3:30pm
Where:
Ysgol Gynradd Gnoll, Rhodfa Wellfield, Castell Nedd SA11 1AQ
With:
When:
DYDD LLUN OLAF BOB MIS 11 - 12
Where:
Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Lôn yr Eglwys, Castellnewydd Emlyn SA38 9AM
With:
Claire Thomas
SESIWN CAEEDIG
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael manylion
Where:
Clos y Nant, Heol Plasmawr, Tyllgoed, Caerdydd CF5 3JP
With:
Sian Young
When:
Sesiwn gaeedig
Where:
Plas-y-bryn, Heol Thornhill, Cwmgwili, Cross Hands, SA14 6PT
With:
Angela Murray
When:
TRYDYDD DYDD GWENER BOB MIS (yn dechrau 17 Ionawr) 10.30-11.30
Where:
Heol Parc y Ffair, Crymych, Sir Benfro SA41 3SJ
With:
Cheryl Davies
When:
Yn ôl cais
Where:
Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Cwmbrân
With:
Carol Pegler
Gellir trefnu cludiant, ffoniwch am fanylion
When:
Trydydd Dydd Mawrth Bob Mis 11-12
Where:
FFERM PARC Y BOCS, Heol Caerfyrddin, Cydweli SA17 5AB
With:
Bill Savage
Caiff y sesiwn hon ei hariannu gan C3SC – Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
When:
Cysylltwch â’r swyddfa i gael mwy o wybodaeth
Where:
Murchfield Community Centre, Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ
With:
Maurice Lawrence
When:
AIL DDYDD IAU BOB MIS 2-4
Where:
Neuadd Eglwys Teilo Sant St Florence Parade, Dinbych-y-pysgod SA70 7DT
With:
Cheryl Davies
When:
3ydd Dydd Gwener 10.45– 11.45
Where:
Vision House, Victoria, Glynebwy
With:
Carol Pegler
When:
Caiff yn awr ei gynnal ar ddydd Llun 1af y mis (os yw hyn ar Ŵyl Banc, byddwn yn ei symud i’r 2il ddydd Llun) 1.45-2.45
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Richard Keen
When:
Dydd Iau olaf y mis 1:45pm
Where:
Llys-y-werin, Heol Brynawel, Gorseinon, SA4 4UA
With:
Bill Savage
Transport provided - call 07860 944410
When:
Dydd Mawrth olaf y mis - 11.00-12.00
Where:
Y Lolfa Hub & Community Library, Gwaun-cae-gurwen Community Centre: Gwaun-cae-gurwen, Ammanford, SA18 1UN
With:
Naomi Bishop
When:
ar 3ydd dydd Iau y mis 10.30-11.30am
Where:
11 Heol yr Orsaf, Caerdydd, CF14 5LS
With:
When:
DYDD MERCHER OLAF bob mis 11.30-12.30
Where:
Hyb Ystum Taf a Gabalfa Heol y Coleg, Caerdydd CF14 2HU
With:
Sian Young
When:
AIL DDYDD MAWRTH BOB MIS 11-12 (yn dechrau ar 10 Rhagfyr)
Where:
Neuadd Sant Ioan 17 Rhodfa Dinefwr, Llandeilo SA19 6DU
With:
Steve Eldridge
Sesiwn gaeedig
When:
Dydd Gwener olaf bob mis 10:30am-11:30am
Where:
Cartref Gofal Awel Tywi, Heol Bethlehem, Ffairfach, Llandilo SA19 6SY
With:
Steve Eldridge
When:
2il ddydd Llun bob mis (yn dechrau 14 Hydref) 11am-12pm
Where:
Willow Court, Pentref Ymddeol Campion Gardens, Llandeilo Ferwallt, SA3 3JB
With:
When:
Ail Dydd Mercher Bob Mis 2.00-3.00
Where:
Theatr Ffwrnes, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE
With:
Steve Eldridge
When:
Dydd Mercher olaf y mis - 1:30-2:30pm
Where:
Canolfan Coleshill, Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT
With:
Steve Eldridge
(sesiwn gaeedig)
When:
Ar 2il a dydd Iau olaf bob mis am 11am
Where:
Tŷ Afallon, 2/4 Heol Felinfail, Llanelli SA15 3JG
With:
Bill Savage
When:
3ydd dydd Llun y mis 10:30 till 11:30 (Ariannir gan y Loteri Genedlaethol )
Where:
Llantonian Hall, behind Clwb Rygbi Llanilltud Fawr, ger Heol Overton, Llanilltud Fawr, CF61 1TF
With:
Geoff Ashford
When:
2il ddydd Iau bob mis 11.00am - 12.00pm
Where:
Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bontfaen, CF71 7AH
With:
Rachel Parry
When:
Dydd Mawrth cyntaf y mis – 12.30 – 1.30pm
Where:
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd
With:
Kate Haynes
When:
Bob ail ddydd Mawrth y mis rhwng 12-1pm
Where:
Llyfrgell Tredegar, Llyfrgell Tredegar, Y Cylch, Tredegar, NP22 3PS
With:
Carol Pegler
When:
AIL DYDD MAWRTH BOB MISS 11.00am-12.00pm
Where:
Eglwys St Theodore's, Stryd Fawr, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr CF33 6DR
With:
Cheryl Davies
When:
Dydd Llun 1af 10.45 – 11.45
Where:
Gwasanaethau Blaenau Gwent, Heol Pond, Nantyglo
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Mawrth cyntaf pob mis, 2.30-3.30pm
Where:
Tai Gwarchod Tŷ Melin, Croespenmaen, Crymlyn, Gwent, NP11 3BX
With:
Carol Pegler
When:
Dydd Iau 1af pob mis , 11:00am-1:00pm.
Where:
Capel Tabernacl, 14 Stryd Thomas, Pontardawe, Abertawe SA8 4HD
With:
Naomi Bishop


Gwylio’r holl sesiynauicon:latest news

Cefnogwch Ni


article 1

Syr Cliff Richard
Noddwr Goldies Cymru

Rydym yn elusen fechan a dibynnwn ar roddion a chyllid i fwrw ymlaen â’n gwaith. Efallai eich bod wedi gweld Goldies yn ymddangos ar deledu BBC 1 sef rhaglen Sunday Morning Live ddechrau mis Hydref eleni.

Os hoffech wybod mwy am gefnogi’n gwaith, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Gwneud Rhodd

Yr Hyn y mae Pobl yn ei Ddweud am Sesiynau Goldies Cymru

"Roedd hi’n awr ragorol o ganu bywiocaol, cyfan gwbl bleserus a llawn ysbrydoliaeth, cyfranogiad gwych gan y grŵp."


Doris Jones Penygraig

"Hyfryd gweld cymaint o wynebau gwengar mewn un ystafell!"


Elsie Penarth

"Hwyl dda iawn wrth gyfarfod â phobl o bob oed, ac mae’n dda iawn oherwydd y maent oll yn ganeuon rwy’n eu hoffi, a gwesteiwraig dda iawn - mae hi yn hyfryd."


Joan Ely

Diolch i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi gwefannau ein Helusen
Donate with JustGiving   Set up a direct debit with JustGiving